Вестник РТСУ

Каримова Н.И. Паремиологическая объективация концепта «пространство» в таджикском языке

УДК 811.222.8

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРОСТРАНСТВО» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

Каримова Наргис Ильхамбековна

Кандидат филологических наук,

доцент кафедры теоретического и прикладного языкознания

Российско-Таджикский (Славянский) университет

Ул. М. Турсунзаде 30, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан

Тел. (+992) 900 86 80 05 (м.)

karimovani@gmail.com

Статья посвящена анализу одной из составляющих концепта «Пространство» – паремиологической зоне, которую представляют пословицы и поговорки с пространственной семантикой, и средств ее вербального выражения в таджикском языке. Концепт как мыслительная категория, включающая эмоции, ассоциации, оценки, характерные для той или иной культуры, обладает сложной и многослойной структурой, основанной на полевом принципе, согласно которой в концепте выделяются ядро, информационное содержание и интерпретационное поле. Паремиологическая зона интерпретационного поля концепта вербализуется в пословицах, поговорках и афоризмах, передающих характерные для народа образы и символы культуры, национальный способ мышления и мировосприятия. Исследование паремиологической зоны концепта «Пространство» в таджикском языке открывает широкие перспективы получения фоновых знаний о культуре носителей этого языка, что, в свою очередь, позволяет судить о национальных особенностях мировосприятия народа.

Ключевые слова: концепт; пространство; паремиологическая зона; ядро; периферия; когнитивный признак.

Литература

1.    Калонтаров Я.И. Мудрость трех народов – Панду хикмати се халк – Уч халкнинг ҳикматлари: сборник / отв. ред. Б.Тилавов. – Душанбе: Адиб, 1989. – 432 с.

2.    Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. – Воронеж: Истоки, 2007. – 250 с.

3.    Рахими М.В., Успенская Л.В. Таджикско-русский словарь. – М., 1954. – 789 с.

4.    Саймиддинов Д. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ / Д.Саймиддинов, С.Д.Холматова, С.Каримов. – Душанбе: Пайванд, 2006. – 789 с.

5.    Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.

   

PAREMIOLOGICAL OBJECTIVATION OF THE CONCEPT “SPACE” IN TAJIK LANGUAGE

Karimova Nargis Ilhambekovna

Candidate of philological sciences,

associate professor of the chair of theoretical and applied linguistics

Russian-Tajik (Slavonic) university

M. Tursunzade 30, 734025, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Ph.: (+992) 900 86 80 05 (m.)

karimovani@gmail.com

The article is devoted to the analysis of one of the components of the “Space” concept - the paremiological zone, which is represented by proverbs and sayings with spatial semantics, and the means of its verbal expression in the Tajik language. The concept as a mental category, including emotions, associations, assessments characteristic of a particular culture, has a complex and multi-layered structure based on the field principle, according to which the core, information content and interpretation field are distinguished in the concept. The paremiological zone of the interpretation field of the concept is verbalized in proverbs, sayings and aphorisms, transmitting images and symbols of culture characteristic of the people, the national way of thinking and world perception. The study of the paremiological zone of the concept of “Space” in the Tajik language opens up broad prospects for obtaining background knowledge about the culture of native speakers of this language, which, in turn, allows us to judge the national characteristics of the worldview of the people.

Keywords: concept; space; paremiological zone; core; periphery; cognitive sign.

References 

1.    Kalontarov Ya.I. The wisdom of the three peoples – Pandu hikmati se hulk – Uch halkning hikmatlari: Collection / ed. by B.Tilavov. – Dushanbe: Adib, 1989. – 432 p.

2.    Popova Z.D., Sternin I.A. Semantic and cognitive analysis of language. – Voronezh: Istoki, 2007. – 250 p.

3.    Rakhimi M.V., Uspenskaya L.V. Tajik-Russian dictionary. – M., 1954. – 789p.

4.    Saimiddinov D. Farhangi tojiki ba rusi / D.Saimiddinov, S.D.Kholmatova, S.Karimov. – Dushanbe: Paivand, 2006. – 789 p.

5.    Telia V.N. Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects. – M.: Shkola "Languages of Russian Culture", 1996. – 288 p.

   

ОБЪЕКТИВИШАВИИ ПАРЕМИОЛОГИИ КОНСЕПТИ «ФАЗО» ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

Каримова Наргис Илҳомбековна

Номзади илмҳои филологӣ,

дотсенти кафедраи забоншиносии назариявӣ ва амалии

Донишгоҳи (славянии) Россия ва Тоҷикистон

Кӯч. М. Турсунзода 30, 734025, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тел. (+992) 900 86 80 05 (м.)

karimovani@gmail.com

Мақола ба таҳлили яке аз қисмҳои таркибии консепти «Фазо» – минтақаи паремиологие, ки аз зарбулмасалу мақолҳои дорои семантикаи фазоӣ ва воситаҳои вербалии ифодашавии он дар забони тоҷикӣ иборат аст, бахшида шудааст. Консепт ҳамчун категорияи тафаккурие, ки эҳсосот, ассотсиатсияҳо, баҳодиҳии барои ин ё он фарҳанг хосбударо дар бар мегирад, дорои сохтори мураккаб ва бисёрқабатаест, ки ба принсипи майдонӣ асос ёфта, тибқи он дар консепт ҳаста, мазмуни иттилоотӣ ва майдони интерпретатсионӣ ҷудо карда мешаванд. Минтақаи паремиологии майдони интерпретатсионии консепт дар зарбулмасалу мақолҳо ва афоризмҳо вербализатсия мешавад, ки онҳо образҳо ва рамзҳои фарҳангии барои халқ хос, тарзи миллии фикрронӣ ва қабулкунии ҷаҳонро ифода месозанд. Тадқиқи минтақаи паремиологии консепти «Фазо» дар забони тоҷикӣ барои гирифтани донишҳои сатҳӣ оид ба фарҳанги ҳомилони ин забон имкониятҳои васеъ пешкаш месозад, ки дар навбати худ, барои ҳукм рондан доир ба хусусиятҳои миллии ҷаҳонфаҳмии халқ мусоидат мекунад.

Калидвожаҳо: консепт; фазо; минтақаи паремиологӣ; ҳаста; канора; аломати когнитивӣ.

Назад к списку


Учеба в РТСУ

Абитуриенту Абитуриенту Студенту Студенту Выпускнику Выпускнику Сотруднику Сотруднику
Для людей с ограниченными возможностями

Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера

Закрыть