The University Bulletin

Джураева Г.А. Налогообложение в Республике Таджикистан: проблемы и перспективы

УДК 336,221(575.3)

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Джураева Гульчехра Акрамовна

Старший преподаватель кафедры финансов и кредита

Российско-Таджикский (Славянский) университет

Ул. М. Турсунзаде 30, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан

Тел.: (+992 37) 227 54 59; (+992) 98 579 16 33 (м.)

За период независимости республики национальная налоговая система постепенно приводилась в соответствие с рыночными условиями хозяйствования и начала отвечать основным принципам налогообложения. В статье проанализированы основные положения «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», формирующие направления налоговой политики до 2030 года. Выявлены некоторые проблемы в налогообложении: во-первых, уровень налогового бремени (учитывая невысокий уровень заработной платы и коррумпированность госорганов); во-вторых, косвенные налоги, НДС; в-третьих, отсутствие стимулирования для перехода от статуса предпринимательской деятельности к другому. Для устранения вышеназванных проблем, по мнению автора, необходимо проведение дальнейшей работы по повышению налоговой грамотности населения и усиление контроля за правомерностью действий сотрудников налогового органа. Представляется необходимым и справедливым, установление дифференцированных ставок по НДС в зависимости от вида товара (работ и услуг). В целях стимулирования «роста» налогоплательщиков представляется возможным, ввести для таких налогоплательщиков такие льготы, как налоговые каникулы и инвестиционный налоговый кредит, стимулирующие их дальнейшее развитие и рост бизнеса.

Ключевые слова: налог; налогообложение; налоговая политика; налоговая система; налоговая реформа; налоговое бремя; льготный режим.

Литература

1.    А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.e-reading.club/chapter.php/100806/52/Smit_-_Issledovanie_o_prirode_i_prichinah_bogatstva_narodov.html

2.    Солехзода А.М. Сущность, содержание и структура государственного налогового менеджмента // Вестник университета (Росийско-Таджикский (Славянский) университет). – Душанбе: РТСУ, 2016. – №4(56). – С. 74-82.

3.    Шомуродов Ф. Основы национальной налоговой системы Республики Таджикистан: Учебник для вузов. – 1-е изд. – Душанбе: Эр-граф, 2006. – 272 с.

4.    Улугходжаева Х.Р. Налоги и налогообложение: учебник. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 272 с.


TAXATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS

Juraeva Gulchehra Akramovna

Senior lecturer of the chair of finance and credit

Russian-Tajik (Slavonic) university

M. Tursunzade 30, 734025, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Ph.: (+992 37) 227 54 59; (+992) 98 579 16 33 (m.)

During the period of independence of the republic, the national tax system was gradually brought into line with market conditions of management and began to respond to the basic principles of taxation. In the article the main provisions of the “National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period until 2030” are analyzed, which form the direction of tax policy until 2030. Some problems in taxation are identified: first, the level of tax burden (given the low level of wages and the corruption of government agencies); secondly, indirect taxes, VAT; thirdly, the lack of incentives for the transition from the status of business activities to another. According to the author, to solve the above-mentioned problems, it is necessary to carry out further work, to increase the tax literacy of the population and to strengthen control over the legality of actions by tax authority employees. It is necessary and fair to establish differentiated rates for VAT depending on the type of goods (works and services). In order to stimulate the “growth” of taxpayers, it is possible to introduce for such taxpayers such benefits as tax holidays and investment tax credits, stimulating their further development and business growth.

Keywords: tax; taxation; tax policy; tax system; tax reform; tax burden; preferential treatment.

References

1.      A.Smith. Research on the nature and causes of the wealth of nations. [Electronic resource]. – Access mode: www.e-reading.club/chapter.php/100806/52/Smit_-_Issledovanie_o_prirode_i_prichinah_bogatstva_narodov.html

2.      Solehzoda A.M. The essence, content and structure of state tax management // Bulletin of university (Russian-Tajik (Slavonic) university). – Dushanbe: RTSU, 2016. – №4 (56). – Р.74-82.

3.      Shomurodov F. Fundamentals of the national tax system of the Republic of Tajikistan: Textbook for universities. – 1st ed. – Dushanbe: Er-graph, 2006. – 272 p.

4.      Ulughojaeva Kh.R. Taxes and taxation: a textbook. – Dushanbe: Irfon, 2009. – 272 p.


АНДОЗБАНДӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО

Ҷӯраева Гулчеҳра Акрамовна

Омӯзгори калони кафедраи молия ва қарзи

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон

К. М.Турсунзода 30, 734025, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 227 54 59; (+992) 98 579 16 33 (м.)

Дар даврони истиқлолияти давлатӣ низоми милли андоз мунтазам бо шароити бозории хоҷагидорӣ мувофиқа кунонида шуда, ба принсипҳои асосии андозбандӣ ҷавобгӯй гардид. Дар мақола муқаррароти асосии  «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», ки самтҳои рушдёбии сиёсати давлатиро дар соҳаи андоз барои давраи мазкур муайян мекунанд, ба риштаи тадқиқ кашида шудаанд. Дар мақола як қатор камбудиҳои соҳаи андоз зикр гардидаанд: якум, сатҳи бори андоз (бо инобати сатҳи начандон баланди музди меҳнат ва ришвагароии мақомоти давлатӣ); дуюм, андозҳои ғайримустақим, ААИ; сеюм, набудани ҳавасмандсозӣ барои гузариш аз мақоми фаъолияти соҳибкорӣ ба мақоми дигар. Барои бартараф намудани мушкилоти фавқуззикр, ба ақидаи муаллиф, дар самти баланд бардоштани саводнокии андозии аҳолӣ ва қувват додани назорат аз болои ҳуқуқӣ будани амалҳои корманди мақомоти андоз кори минбаъдаро пурзӯр намудан лозим аст. Дар мақола собит карда мешавад, ки муқаррарсозии ҳиссаҳои гуногунсатҳи ААИ вобаста ба намудҳои маҳсулот (кору хизматрасонӣ) амри зарур ва одилона мебошад. Бо мақсади ҳавасмандгардонии «рушди» андозсупорандагон бар салоҳи кор аст, ки барои онҳо имтиёзҳо аз қабили таътили андозӣ, қарзи андозии маблағгузорӣ ворид карда шавад, ки барои рушдёбии минбаъдаи бизнеси онҳо мусоидат хоҳанд кард.

Калидвожаҳо: андоз; андозбандӣ; сиёсати андоз; низоми андоз; ислоҳоти андоз; бори андоз; реҷаи имтиёздор.

Back to list


Study in RTSU

Enrollee Enrollee Students Students Graduate Graduate Employee Employee
Для людей с ограниченными возможностями

Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера

Закрыть